جلسه هیات مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن با آقای مهندس فروتن (شهردار سابق زرین شهر و مناطق اصفهان) در خصوص خرید زمین و تراکم در زرین شهر و اصفهان

 

File1