جلسه هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی مسکن با مالک کارواش ایران زمین جهت خرید تراکم و مسئولین بانک رسالت جهت مذاکره اخذ وام جهت پروژه ها

فایل