جلسه هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن با شهردار ، شورای شهرو تعاونی ایثارگران زرین شهر و بازدید از زمین های منطقه  جهت