با عنایت به الطاف الهی و همراهی و مشارکت سهامداران عزیز پروژه ی 46 واحدی مشتاق دوم تکمیل ظرفیت گردید

با توجه به مراجعات فراوان و در خواست ثبت نام از طرف اعضای محترم بدینوسیله به اطلاع می رساند از زمان انتشار این اطلاعیه  می توانید جهت قرارگیری در لیست ذخیره به دفاتر شرکت تعاونی مراحعه نمایید.