با عنایت به تکمیل ظرفیت پروژه 46 واحدی مشتاق دوم و جهت قطعی شدن ثبت نام اعضای محترم ، لازم است از زمان انتشار این اطلاعیه نسبت به تکمیل وجه چک اول خود اقدام نمایند.

کلیه چک های نقدی در تاریخ 98/10/18  جهت وصول به بانک ارائه خواهد شد.

عدم تامین وجه چک به منزله انصراف از مشارکت در پروژه می باشد و شرکت تعاونی می تواند نسبت به جایگزین عضو جدید اقدام نماید.