با عنایت به آگهی شرایط پیش خرید پروژه های ساختمانی جدید و استقبال و درخواست پرسنل محترم نسبت به تمدید مهلت عضویت، به اطلاع میرساند مهلت عضویت در تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان تا تاریخ 98/11/30تمدید گردید.

 

                                                                                                       هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان